Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Medialle | Tiedote

Omavalvonnan seurantahavainnot ja kehittämistoimenpiteet 1/2024

Rinnekotien omavalvontaohjelmaan liittyvistä asioista tiedotetaan verkkosivuillamme kolme kertaa vuodessa. Raportoimme vuosikellon mukaisia ja kyseisen raportointijakson ajankohtaisia asioita.

Yksityisen palveluntuottajan on sote-järjestämislain 40§:n mukaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen, tekemiensä sopimusten noudattaminen sekä laadittava omavalvontaohjelma.

Laadun itsearvioinnit

Palveluyksiköt ja johto tekivät keväällä laadun itsearvioinnit, jossa arvioimme suoriutumistamme SHQS-kriteeristön vaatimuksien mukaisesti. Kriteeristössä on määritelty laadunhallintajärjestelmä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia vaatimuksia.

Palvelun tai hoidon tarpeen arviointi sai parhaimmat arvioinnit. Se tarkoittaa, että teemme palveluun liittyvät päätökset määräajassa ja yhteistyössä asiakkaan ja tarvittavien sidosryhmien kanssa. Osaamisen kehittäminen arvioitiin myös erittäin hyväksi. Osaamisen kehittäminen on meillä suunnitelmallista, täydennys- ja lisäkoulutusta toteutetaan säännöllisesti ja opiskelijoiden työssäoppimisen ja työharjoittelun ohjauksesta on sovittu toimintatapa.

Laadun itsearvioinnissa kehittämistarpeita löytyi eniten tietojohtamisesta, jossa kaivataan syventävää kehittämistä tiedon säilytyksessä sekä päätöksentekemisen jälkeisten vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnista. Samalla tunnistettiin, että prosessien kehittäminen ja käyttöönotto vaativat huomiota. Muina kehittämiskohteina nousivat esille myös turvallisuuskoulutusten ja -harjoitusten systemaattisuus, kiinteistöjen ja tilojen käyttö- ja tarvesuunnittelu sekä ylläpitäminen.

Rinnekodeilla on suunnitelma tietojohtamisen ja tiedonhallinnan parantamiseksi. Turvallisuusasioita on kehitetty ja uusia ohjeita on kevään aikana otettu käyttöön.  Samoin suunnittelussa on otettu käyttöön uusia keinoja.

Yksittäisiä kehittämistarpeita löytyi yksikkötasolla asiakkaan ja potilaan oikeuksissa, asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisessa ja turvallisuuskoulutuksissa. Näistä palveluyksiköt ovat muodostaneet omat seurattavat kehittämistoimenpiteet.

Kuva 1. Kaikkien tehtyjen itsearviointien keskiarvot kokonaisuuksina: kärjessä voimavarojen hallinta 3,6 ja matalin tietojohtaminen 3,28 (asteikko 1-4).
Kuva 1. Kaikkien tehtyjen itsearviointien keskiarvot kokonaisuuksina: kärjessä voimavarojen hallinta 3,6 ja matalin tietojohtaminen 3,28 (asteikko 1-4).

Riskienarvioinnit

Palveluyksiköt tekivät keväällä riskienarvioinnin. Riskienarviointi toteutetaan vuosittain ja siinä yksiköt arvioivat ennalta määriteltyjen operatiivisten riskien esiintyvyyttä omassa yksikössään.  Riskienarvioinnin tekeminen ja analysoiminen on erityisen tärkeää etenkin varautumisen, turvallisuuden ja sen kehittämisen kannalta. Tätä tullaan korostamaan jatkossakin riskejä arvioitaessa.

Palveluyksiköiden operatiivisten riskien todennäköisyyden ja seurauksien arviointi osoittaa, että tunnistamme joitakin kriittiseksi luokiteltuja riskejä.  Näihin riskeihin on reagoitu yksikkötasolla erilaisin hallintakeinoin ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

​Kirjaaminen nousi suurimmaksi operatiiviseksi riskiksi palveluyksiköiden tekemässä riskienarvioinnissa. Palveluntoteuttamisen kirjaamisessa koetaan olevan kehittämistarvetta. Panostamme kirjaamisen sisällölliseen kehittämiseen ja kouluttamiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmän vaihtamisen yhteydessä syksyn 2024 aikana.

Myös Rinnekotien johto tekee vuosittain riskienarviointia.

Johdon katselmus

Maaliskuussa pidettiin Rinnekotien johtoryhmän vuoden ensimmäinen johdon katselmus.

Johdon katselmuksessa huomioitiin mm. seuraavaa:

Saadusta kirjallisesta ja suullisesta palautteesta suurin osa (80 %) on edelleen positiivista. Palautetta saadaan eniten asiakkailta ja omaisilta.

Ajankohtaista

Ylen verkkosivuilla 25.3.2024 julkaistussa artikkelissa ja MOT televisio-ohjelmassa kerrottiin kehitysvammapalveluissamme olleista asiakkaista sekä havaituista epäkohdista, jotka liittyivät työntekijän asiakkaisiin käyttämään väkivaltaan. Toimittaja oli tutkinut omatoimisesti valvonta-asiakirjoja, haastatteli asiakkaiden omaisia ja myös Rinnekotien edustajaa. Mediajulkisuudesta viestittiin henkilökunnalle ennakkoon intranetissä, jotta erityisesti asiakastyössä osataan varautua kysymyksiin.

Otamme kaikki esiintuodut epäkohdat vakavasti. Rinnekotien toimintaperiaate on toimia vastuullisesti. Mikäli meillä on syytä epäillä työntekijän epäasiallista toimintaa tai hän on toiminut lakien ja annettujen ohjeiden vastaisesti, ryhdymme työnjohdollisiin toimenpiteisiin ja tarpeen vaatiessa teemme myös rikosilmoituksen poliisille. Yhteistyömme tilaajaan eli asiakkaan suuntaan järjestämisvastuulliseen tahoon on välitöntä. Tieto poikkeamista annetaan välittömästi tilaajan edustajalle sekä asiakkaan läheiselle tai edunvalvojalle.

Alkukevään aikana palveluyksiköt ovat päivittäneet omavalvontasuunnitelmansa ja ne löytyvät verkkosivuiltamme, jokaisen palveluyksikön omalta sivulta. Omavalvontasuunnitelmien tekemiseen on osallistettu henkilöstöä ja asiakkaita. Omavalvontasuunnitelmia tehdessä on korostettu riskien ennakoimista, vaara- ja haittatapahtumien raportointia ja käsittelyä sekä epäkohtien ilmoittamisvelvollisuutta.

Kevään aikana päivitämme palveluyksiköiden turvallisuuskansiot ja teemme turvallisuuskatselmukset. Seuraavaksi työn alla ovat palveluyksiköiden lääkehoitosuunnitelman ja elintarvikehygieniasuunnitelman päivittämiset.

omavalvonta omavalvontasuunnitelma